සේවා නියම

Google ("සේවාව") වෙතින් කතාබස් විශේෂාංග භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ Google සේවා නියම, Google රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය, මෙන්ම මෙම අමතර නියම (සාමූහිකව “සේවා නියම”) පිළිගෙන ඒවා මගින් බැඳී සිටීමට එකඟ වේ. කතාබස් විශේෂාංග දුරකථන අංක සමග ක්‍රියා කරයි, ඒ නිසා එම දුරකථන අංක වෙත ළඟා වීමට වෙනත් සේවා සපයන්නන් හරහා ඒවාට යා හැකිය. සේවාව ලබා දීමට කතාබස් විශේෂාංග හැකියා සඳහා ඔබේ සම්බන්ධතා කලාතුරකින් පරීක්ෂා කළ හැකි බවට ඔබ එකඟ වේ. Google ඔබේ දුරකථන අංකය තහවුරු කිරීමට සහ සේවාව ලබා දීමට ඔබේ වාහක සමගින් උපාංග අනන්‍යකාරක හෝ SIM කාඩ්පත් තොරතුරු ඇතුළු ඔබේ උපාංග තොරතුරු කලාතුරකින් හුවමාරු කළ හැකිය. මෙම සේවා නියම ඔබේ වාහක විසින් ලබා දෙන විශේෂාංග සහ සේවා වෙත අදාළ නොවේ (උදා., SMS/MMS/යනාදිය ඇතුළු වාහක ඇමතුම සහ පණිවිඩ යැවීම.). ඔබේ පණිවිඩ යැවීමේ යෙදුමෙහි සැකසීම් තුළ එය ක්‍රියාවිරහිත කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ සේවාව භාවිතය අත්හිටුවිය හැකිය.

සේවාව Google LLC සමාගමේ පරිපාලිතයක් වන Jibe Mobile, Inc., මගින් ලබා දෙයි.