شرایط خدمات

با استفاده از ویژگی‌های گپ که از‌طرف (سرویس) Google ارائه می‌شود، شما می‌پذیرید و موافقت می‌کنید که از شرایط خدمات Google و خط‌مشی رازداری Google پیروی کنید. موافقت می‌کنید Google برای تأیید کردن شماره تلفنتان و ارائه این «سرویس»، هرازچندگاه اطلاعات دستگاه (ازجمله شماره تلفنتان) را با شرکت مخابراتی‌تان تبادل کند. این شرایط روی ویژگی‌ها و سرویس‌هایی که شرکت مخابراتی‌تان ارائه می‌کند (مانند تماس شرکت مخابراتی و پیام‌رسانی، ازجمله پیامک/فراپیام/غیره) اعمال نمی‌شود.

این سرویس از‌طرف Jibe Mobile Inc.‎، یکی از شرکت‌های وابسته به Google LLC ارائه می‌شود.