ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ

ໂດຍການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສົນທະນາຕ່າງໆຈາກ Google (the "Service"), ແມ່ນຖືວ່າທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ຍິນຍອມທີ່ຈະຖືກຜູກມັດໂດຍ ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການ Google, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Google, ຮວມທັງຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ (ໂດຍຮວມແລ້ວເອີ້ນວ່າ “ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການ”).ຄຸນສົມບັດການສົນທະນາຕ່າງໆສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບເບີໂທລະສັບ, ເພື່ອໃຫ້ພວກມັນໃຊ້ໄດ້ຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາເບີໂທລະສັບເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ມີການກວດສອບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ເປັນໄລຍະໆເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມ ບັດການສົນທະນາຕ່າງໆໃນການໃຫ້ບໍລິການ. Google ອາດມີການແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເປັນໄລຍະໆ, ຮວມທັງຕົວລະບຸອຸປະກອນ ຫຼື ຂໍ້ມູນຊິມກາດ, ດ້ວຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານເພື່ອຢັ້ງຢືນເບີໂທລະສັບທ່ານ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ. ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ການຮຽກເກັບເງິນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຮວມທັງ SMS/MMS ແລະ ອື່ນໆ). ທ່ານສາມາດຢຸດການໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການປິດມັນໄວ້ໃນການຕັ້ງຄ່າແອັບພລິເຄຊັນກ ານສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ.

ບໍລິການແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Jibe Mobile, Inc., ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Google LLC.