Общи условия

С използването на функциите за чат от Google („Услугата“) приемате и се съгласявате да се обвържете с Общите условия на Google, Декларацията за поверителност на Google и настоящите допълнителни условия (събирателно „Общите условия“). Функциите за чат работят с телефонни номера, така че може да преминават през други доставчици на услуги, за да стигнат до съответните телефонни номера. Приемате, че с цел осигуряване на Услугата е възможно от време на време да се проверява дали контактите ви поддържат функции за чат. Google може понякога да обменя информация за устройството ви, включително идентификатори на устройството или данни за SIM картата, с оператора ви, за да потвърди телефонния ви номер и да осигурява Услугата. Настоящите Общи условия не се отнасят за функциите и услугите, предоставяни от оператора ви (напр. обаждания и обмен на съобщения, включително SMS/MMS и др., през оператора). Можете да престанете да използвате Услугата, като я изключите в настройките на приложението си за съобщения.

Услугата се осигурява от Jibe Mobile, Inc., дъщерно дружество на Google LLC.