شرایط خدمات گپ سرویس‌های ارتباطی غنی

درصورت استفاده از ویژگی‌های گپ Google («سرویس»)، می‌پذیرید و موافقت می‌کنید که به شرایط خدمات Google، خط‌مشی رازداری ، و این شرایط «گپ سرویس‌های ارتباطی غنی» (مجموعاً، «شرایط خدمات») موافقت می‌کنید. گپ Googleسرویس‌های ارتباطی غنی به شما امکان می‌دهد به شماره تلفن دیگران پیام ارسال کنید، بنابراین پیام‌ها برای رسیدن به آن شماره‌های تلفن، ازطریق Google و در برخی موارد، ازطریق دیگر رسانندگان خدمات (مثلاً شرکت‌های مخابراتی یا سایر برنامه‌های پیام‌رسانی) منتقل می‌شوند. موافقت می‌کنید که دستگاه شما و دستگاه مخاطبانتان ممکن است هرازگاهی ازنظر قابلیت‌های گپ سرویس‌های ارتباطی غنی بررسی شوند تا مطمئن شویم می‌توانید «گپ‌های سرویس‌های ارتباطی غنی» را دریافت کنید. Google ممکن است برای تأیید کردن شماره تلفنتان (ممکن است هزینه پیامک اعمال شود) و ارائه «گپ سرویس‌های ارتباطی غنی»، هرازگاهی اطلاعات دستگاه شما (ازجمله شناسه‌های دستگاه یا اطلاعات سیم‌کارت) را با شرکت مخابراتی‌تان مبادله کند. ممکن است درارتباط با استفاده از گپ سرویس‌های ارتباطی غنی متحمل کسر هزینه‌های داده شوید. این «شرایط خدمات» روی هیچ‌کدام از ویژگی‌ها و سرویس‌های ارائه‌شده توسط شرکت مخابراتی‌تان (مثلاً تماس و پیام‌رسانی شرکت مخابراتی، ازجمله پیامک و فراپیام) اعمال نمی‌شود. می‌توانید استفاده‌تان از «گپ سرویس‌های ارتباطی غنی» را با خاموش کردن این تنظیم در «پیام‌ها از Google» متوقف کنید.

این «سرویس» را .Jibe Mobile Inc واقع در ‎1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ارائه می‌دهد و شما با این شرکت قرارداد می‌بندید، مگراینکه شماره تلفن یا کد کشورتان مربوط به «منطقه اقتصادی اروپا» یا سوئيس باشد که این سرویس را Jibe Mobile Limited واقع در ‎70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland ارائه می‌دهد و شما با آن شرکت قرارداد می‌بندید که دراین‌صورت، این خلاصه شرایط اعمال می‌شود.