Общи условия

С използването на функциите за чат от Google („Услугата“) приемате и се съгласявате да се обвържете с Общите условия на Google, Декларацията за поверителност на Google и настоящите допълнителни условия (събирателно „Общите условия“). Функциите за чат ви дават възможност да изпращате съобщения до други хора през телефонните им номера, така че съобщенията ще преминават през Google и в някои случаи – през други доставчици на услуги, за да достигнат до тези телефонни номера. Приемате, че с цел осигуряване на Услугата е възможно от време на време да се проверява дали устройството ви и устройствата на контактите ви поддържат функциите за чат. Google може понякога да обменя с оператора ви информация за устройството ви, включително идентификатори на устройството или данни за SIM картата, за да потвърди телефонния ви номер и да осигурява Услугата. Възможно е при използването на функциите за чат да бъдете таксувани за данни. Настоящите Общи условия не се отнасят за функциите и услугите, предоставяни от оператора ви (напр. обаждания и обмен на съобщения, включително SMS/MMS и др., през оператора). Можете да преустановите използването на Услугата, като я изключите в настройките на приложението си за съобщения.

Услугата се предоставя от и сключвате споразумение с Jibe Mobile, Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, освен ако кодът на държавата на телефонния ви номер не отговаря на този на Швейцария или държава от Европейското икономическо пространство. В този случай услугата се предоставя от и сключвате споразумение с Jibe Mobile Limited с адрес 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ирландия и важи това обобщение на условията .